INDIVIDUELL TERAPI

Gestaltterapi egner seg for alle som ønsker å bli mer bevisst egne behov, og mestre jobb og relasjoner på en bedre måte
Gestaltterapien fokuserer på det relasjonsmessige, og foregår primært gjennom samtaler som retter seg mot at du kan bli mer oppmerksom på alle deler av deg selv som en sammenhengende helhet i forhold til tanker, følelser og sanser/kropp.

Individualterapi er en konsentrert, fokusert terapi og fordypelse i dine muligheter og dine begrensninger. Å erkjenne og se seg selv der en faktisk er i livet, eller å gjenoppleve tidligere hendelser kan være smertefullt og vondt, men det kan også være berikende, meningsfullt og insirenende.farer du får leve et rikere liv, gestaltterapi?

Mitt mål er å hjelpe deg til å oppdage, verdsette og bruke dine egne ressurser kreativt. Vi utforsker sammen hvordan du faktisk reagerer i ulike situasjoner – bevisst eller ubevisst,
Er disse reaksjonsmønstrene tilpasset livet ditt slik det er nå, og til nytte for deg  - eller bidrar de til at du «sitter fast» i det gamle ?
Det handler på mange måter om i større grad å kunne sette grenser, si nei til det du ikke vil, og ja til det du virkelig trenger.

Målet er å hjelpe deg til bedre å kunne takle kompleksiteten i livet, bidra til større trygghet i deg selv slik at du står friere til å gjøre dine valg. Når du ser at du har flere valgmuligheter i livet befrir du deg fra unødig lidelse og du kan oppleve mer nærvær, større glede og øke din livskvalitet.

Det vi får bevisstgjort kan vi ofte gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort gjør alltid noe med oss.

 

 

GRUPPETERAPI

Nesten alle vanskeligheter vi måtte ha i våre liv har oppstått i samspill med andre, de spiller seg ut i samværet med andre, eller i mangelen på – og savnet av samvær med andre. Derfor tror vi som driver med gruppeterapi at denne typen problemer også best kan sees på og jobbes med sammen med andre. Hvordan du har det i mellommenneskelige sammenhenger, kan vi snakke om det mens det faktisk skjer.

Å arbeide med spesielle behov eller problemer/utfordringer i en gruppe, gir andre muligheter enn i individual terapi. I en gruppe vil den enkelte kunne sette fokus på seg selv i samhandling med de andre. Gruppens medlemmer oppfordres til å gi tilbakemeldinger til hverandre, ikke som karakteristikker eller tolkning av den andre, men som en beskrivelse av hvordan andre virker på dem. Selv om dette høres veldig enkelt ut, er ikke denne formen for tilbakemeldinger det de fleste av oss vant med.
Et vanlig eksempel;
Du er ………
Mens jeg ønsker å utfordre deg til å ta utgangspunket i deg selv
For eksempel; Nå tenker jeg ……..
Da tar vi utgangspunktet i hva som er våre egne reaksjoner og tanker, og vi kan da sjekke de ut i relasjon med en eller flere i gruppen.

En annen ”fordel” med å delta i en terapigruppe er at vi kan oppleve å ikke være alene med våre problemer. Vi kan få støtte fra de andre
gruppemedlemmene, men også utfordringer, og vi kan selv være til støtte og hjelp for andre i gruppa.

Temaer du kan bli klar over i en gruppe, kan være;
Hvordan samhandler du?
Lytter du mest eller er du mest opptatt av hva du selv skal si?
Er du en som bestemmer eller lar du andre bestemme mest?
Hvordan oppleves du av andre, og hvordan opplever du andre?
Du kan jobbe med egne problemstillinger og få tilbakemeldinger fra gruppen
Dra nytte av kunnskap fra kompetente gruppedeltagere med allsidig bakgrunn
Innblikk i andres hverdag
Når du endrer deg, vil dine relasjoner rundt deg endres
Øke faglig og sosial og relasjonell kompetanse

 

 

PARTERAPI

Du og din partner arbeider sammen med hjelp av terapeuten
 (her kan også din mor, sønn, far, datter være din ”partner”).

Ulikheter og uenighet er noe alle par erfarer. Å bli mer oppmerksom på egne mønstre, væremåter, følelser og reaksjoner er et utgangspunkt for all vekst og utvikling. 

Som terapeut vil jeg observere og bevisstgjøre paret på hva som skjer dem i mellom – hvordan de kommuniserer og hvilke behov de dekker hos hverandre.

Par terapi foregår på mye av den samme måte som i individualterapi med utgangspunkt i samtalen, men da primært mellom de to partene i forholdet, støttet av terapeuten.
Terapeuten støtter begge partene både i å komme fram og i å høre og se den andre, samt bli mer oppmerksom på egen opplevelse av seg selv som par.

Å være i et par forhold byr på både muligheter og begrensninger.
I terapien utforsker vi begge sidene.
Gestaltmetoden innen par terapi er å fokuserer på prosessen mellom dere som par. Dere snakker sammen og terapeuten kan komme med innspill, respons og forslag til.
Nye til nærming måter og reaksjonsmåter kan prøves ut i en trygg setting under veiledning fra en fagkyndig person.
Par terapi er nyttig for dere som er villige til å gjøre den jobben som skal til for å forstå hverandre.

 

Gestalt terapi for Par kan være aktuelt når dere:
- vil ha mer ut av forholdet
- ønsker å utvikle og trene på kommunikasjonen,
- trenger støtte fra en fagperson til å snakke om det som er vanskelig
- opplever avstand og ønsker å komme nærmere hverandre
- endre samhandlingsmønstre og forstå mer hva som skjer imellom dere.
- vil finne ut om dere skal fortsette sammen eller ta farvel!

 

FAMILIETERAPI

Å være foreldre kan være både sårbart og skape usikkerhet.
Å få veiledning på din rolle som forelder kan oppleves støttende. Det kan tydeliggjøre hva som oppleves vanskelig. Du / dere kan få mulighet til å utforske nye måter å håndtere det som er vanskelig på, noe som igjen kan gi mulighet til vekst og utvikling for dere som foreldre, for barna, og for dere som familie.
Noen ganger kan foreldre føles seg nokså hjelpeløse. De ser at barnet har det vondt, eller legger merke til at det har ofte hodepine, magesmerter eller andre diffuse plager. Legesjekk og samtaler med andre som omgås barnet avdekker ikke hva som er problemet. Andre ganger er det nokså tydelig for de voksne hva årsaken til barnets mistrivsel kan være, men det er vanskelig å vite hvordan de skal håndtere problemet.


Skal barna og ungdommer komme alene i terapi?
Foreldrene er naturlige og nødvendige samarbeidspartnere når barn og ungdommer opp til en viss alder, kommer i terapi alene. Vi avtaler i hvert enkelt tilfelle hvordan vi arbeider. Eksempler:
- Arbeidet starter med en felles samtale med barn og foreldre
- barnet kan være alene med meg som fagperson, mens mor eller far er på venterommet
- veiledning av en eller begge foreldre parallelt med barnet/ungdommen
- arbeid med hele familien parallelt med barnet/ungdommen
Dersom foreldrene ønsker det, kan jeg som terapeut etter behov samarbeide med andre instanser som barnets lege, barnehage eller skole.


Jobbe med hele familien i hjemmet
Jeg som fagperson ser det ofte som nyttig å komme hjem til der hvor familien bor. Barna vil da være i sine eget omgivelser, som vil skape en større trygghet i dem. Det kan da være lettere å ”se” relasjonene i et mer kongruent uttrykk. 

 

 

KURSTILBUD

  • Veiledning for personlig utvikling

  • Arbeidsrelatert coaching

  • Organisasjonsutvikling

  • Skreddersydde prosesskurs

NYTT Psykoterapi over telefon.  For mange er det både lettere og mer praktisk å ha terapi over telefonen.   Noen av gestaltterapiens virkemidler blir ikke så lett tilgjenglige på denne måten, men min erfaring er at samtaleterapi over telefonen også kan være svært virkningsfult.